Članak 1.

Cijena ležarine za smještaj poslovno- prodajnih kioska na nekretninama TD Komunalac d.o.o. - odlagalište Vijuš - jug u Slavonskom Brodu, Stanka Vraza 00 i/ili krug RJ Zelenilo i čistoća, Sv. Lovre 00, iznosi 50,00 kn + PDV kn po započetom kalendarskom danu smještaja kioska.

Članak 2.

Pod kioskom iz članka 1. ove odluke smatra se svaki oblik metalnog, limenog ili drvenog objekta (tzv. TIBO kiosci, drvene kućice za prodaju, natkriveni štandovi, uredski i poslovni kontejneri i dr.) koji čini samostalnu cjelinu, a koji se koristi za komercijalnu ili poslovnu svrhu, bez obzira na tlocrtnu površinu ili zapreminu.

Članak 3.

Ležarinu iz čl.1. Odluke dužan je prilikom preuzimanja posjeda kioska dužan platiti njegov vlasnik i/ili osoba koju on za to ovlasti, na temelju fakture koju će ispostaviti TD Komunalac d.o.o.
Osoba iz stavka1. ovog članka pravo na povrat kioska u posjed stiče uplatom iznosa ležarine iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

TD Komunalac d.o.o. trenutkom dostave kioska radi smještaja na lokacije iz članka 1. Cjenika na istome stječe založno pravo, sa svim pravima iobvezama koje iz navedenoga proizlaze sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim aktima.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.10.2019.
Ležarina za kioske iz čl.1. ove Odluke koji su na čuvanje kod TD Komunalac d.o.o. smješteni prije početka primjene ove odluke naplaćivati će se nakon stupanja ove odluke na snagu.

 

TD KOMUNALAC
DIREKTOR:
Pero Jelinić, dipl.oec

Prilog:
- Odluka o cijeni ležarine za smještaj poslovno prodajnih kioska (pdf)