Članak 1.

TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod (dalje u tekstu: Komunalac d.o.o.) ovim cjenikom utvrđuje cijenu deponiranja građevinskog, glomaznog i zelenog otpada na odlagalištu Vijuš jug u Slavonskom Brodu za poslovne korisnike i za građane.
Poslovnim subjektima se smatraju svi korisnici koji nisu korisnici kategorije kućanstvo.

Članak 2.

Komunalac d.o.o. utvrđuje cijene za usluge iz članka 1. kako slijedi:

2.1.  Usluga deponiranja građevinskog otpada za poslovne subjekte:  0,24 kn + PDV/kg
2.2. Usluga deponiranja glomaznog otpada za poslovne subjekte: 0,24 kn + PDV/kg
2.3. Usluga deponiranjja zelenog otpada za poslovne subjekte: 0,10 kn + PDV/kg
2.4. Usluga deponiranja građevinskog otpada za građane: 0,24 kn + PDV/kg*
2.5. Usluga odlaganja glomaznog otpada za građane: 0,24 kn + PDV/kg*
2.6. Usluga odlaganja zelenog otpada za građane: bez naknade

 

* građani imaju pravo bez naknade na reciklažnim dvorištima odložiti do 200 kg građevinskog otpada u 6 mjeseci, nakon čega su dužni platiti cijenu odlaganja iz točke 2.4.
* građani imaju pravo bez naknade odlagati glomazni otpad na reciklažnim dvorištima 

Članak 3.

Sve su cijene prikazane bez PDV-a.

Članak 4.

Poslovni subjekti su dužni prije ulaska na odlagalište dostaviti narudžbenicu za odlaganje, na temelju koje će im se po izvršenom vaganju izdati fakutura za izvršene usluge odlaganja.
Poslovnim subjetima neće biti omogućeno gotovinsko plaćanje usluge odlaganja.
Usluga odlaganja će građanima biti naplaćena u gotovini odmah nakon izvršenog odlaganja, uz izdavanje fiskalziranog računa.

Članak 5.

Ovaj se cjenik primjenjuje od 15.6.2020.
Ovaj će se cjenik javno objaviti na web stranici www.komunalac-sb.hr i na odlagalištu Vijuš -jug.
Donošenjem ovog cjenika van snage se stavljalju svi raniji cjenici odlaganja građevinskog, glomaznog i zelenog otpada za poslovne subjekte i građane.

 

TD KOMUNALAC d.o.o.
Direktor
Pero Jelinić, dipl.oec.

 

Prilog: