TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, obzirom na uočene učestale pokušaje poslovnih subjekata da na reciklažnim dvorištima odlažu građevinski otpad nastao izvođenjem građevinskih radova, ističe kako na reciklažnim dvorištima građevinski otpad mogu odlagati isključivo građani u odnosu na građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima nekretnine koje obavlja sam vlasnik.

Građevinski otpad na reciklažnim dvorištima, dakle, mogu odlagati samo građani, za otpad koji nastaje manjim popravcima i održavanjem njihovih nekretnina, ako radove izvode sami.

Poslovni subjekti koji izvode radove dužni su sami zbrinuti nastali građevinski otpad na odlagalištu Vijuš - jug kod TD Komunalac d.o.o., sukladno važećem cjeniku, ili kod ovlaštenih oporabitelja.