TD Komunalac d.o.o. obavještava korisnike usluga koji na reciklažna dvorišta i na Odlagalište Vijuš jug u Slavonskom Brodu dovoze glomazni otpad da su dužni isti rastaviti u dijelove i razvrstati, kako bi se olakšala manipulacija i zbrinjavanje otpada.

Otpad koji se doveze nepripremljen za preuzimanje i odlaganje će biti primljen uz naplatu naknade za deponiranje po cjeniku TD Komunalac d.o.o., u iznosu od 75,00 kn/m3 + PDV.

 

Glomaznim se otpadom smatra otpad naveden u Naputku o glomaznom otpadu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Narodne novine 79/2015), koji naputak korisnici mogu pronaći na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html