TD KOMUNALAC d.o.o.
STJEPANA pl. HORVATA 38
35000 SLAVONSKI BROD


- UPRAVA DRUŠTVA –


U Slavonskom Brodu,
3.6.2019.

Uprava TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, primjenom Pravilnika o provedbi postupaka javnog natječaja za zapošljavanje u TD Komunalac d.o.o., dana 3.6.2019. raspisuje slijedeći:


JAVNI NATJEČAJ

ZA ZAPOŠLJAVANJE


Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog radnika na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja (očekivano trajanje tri mjeseca), za radno mjesto:


REFERENT FINANCIJSKE OPERATIVE

Kratki opis poslova:

 • vodi knjige URA i usklađivanje sa financijskim karticama;
 • priprema kompenzacije, cesije, asignacije i knjiženje istih;
 • kontaktiranje i praćenje naplate potraživanja i izmirenja obveza; obračun kamata.

MINIMALNI UVJETI ZAPOŠLJAVANJA:

 • SSS ekonomskog smjera;
 • Poznavanje rada na računalu u Office okruženju;
 • Radno iskustvo 1 godina (rad ili stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na sličnim poslovima).

Na natječaj se mogu javiti i osobe čija je stručna sprema viša od minimalno propisane, ali takav kandidat prijavom na natječaj pristaje na raspored na radno mjesto srednje stručne spreme.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANIDIDATI DUŽNI PRILOŽITI:

 Kandidati su, uz prijavu na oglas obvezni priložiti: 

 • životopis, obvezno s naznakom mail adrese;
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe);
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice);
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje);
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana ).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona.

PROVEDBA POSTUPKA ZAPOŠLJAVANJA:

Prijave na oglas se dostavljaju pisanim putem na adresu TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod, Stjepana pl. Horvata 38, ili se osobno predaju na urudžbeni zapisnik društva.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se sva daljnja komunikacija između poslodavca i kandidata nakon podnošenja prijave za posao obavlja putem maila.

Natječaj je otvoren do 12.6.2019. u 10:00 sati, do kojeg roka prijave za natječaj moraju prispjeti društvu, bez obzira na način slanja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

Postupak odabira kandidata se provodi provođenjem razgovora/ispitivanja s kandidatima.

Razgovor s kandidatima se provodi s svim kandidatima koji su podnijeli uredne prijave. Poziv na razgovor se kandidatima dostavlja na mail koji su obvezni navesti u prijavi, a od dana dostave poziva na razgovor za posao do dana održavanja razgovora mora proteći minimalno tri radna dana.

Pravni izvori vezano uz ispitivanje kandidata:

 • Zakon o računovodstvu,
 • Zakon o PDV-u, s podzakonskim aktima.

O rezultatima oglasa kandidati biti će obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.